fbpx

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ PTL

ค่าธรรมเนียมการสมัครและค่าดำเนินการ

ค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิกครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่คำนวนจากใช้ทรัพยากรที่จำเป็นในการจัดการแข่งขันและการดำเนินกิจกรรม ดังนี้ ค่าธรรมเนียมที่ผู้สมัครต้องชำระจึงแตกต่างกันขึ้นอยู่กับประเภทการแข่งขันที่พวกเขาสมัครเข้าร่วม

ค่าธรรมเนียมการสมัครแต่ครั้งถูกใช้เพื่อดำเนินการแข่งขันขั้นต่ำ 1 ประเภทการแข่งขัน และได้สิทธิ์รับบัตร PTL Player card จำนวน 1 ใบ ภายในระยะเวลา 3 วันทำการนับจากวันที่ส่งแบบฟอร์มยืนยันการลงทะเบียนหลังจากการซื้อ ( PTL ได้รับค่าธรรมเนียมจากการสมัครทั้งหมดโดยตรง)

บัตร PTL Player card จะถูกส่งไปที่ตามอยู่ที่ผู้สมัครลงทะเบียนไว้ผ่านทางไปรษณีย์ไทย โดยที่อยู่ในจังหวัดภูเก็ตใช้จัดส่ง 1  – 3 วันทำการ และผู้ที่อยู่นอกตัวจังหวัดภูเก็ตต้องใช้ระยะเวลาการจัดส่งนานขึ้น 

PTL จะไม่รับผิดชอบปัญหาที่มาจากความล่าช้าในการขนส่ง แต่จะพยายามอย่างดีที่สุดในการติดต่อกับไปรษณีย์ไทยเพื่อแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการขนส่ง

PTL สามารถส่งรายละเอียดการแข่งขันนัดแรกให้ผู้เล่นภายใน 48 ชั่วโมงหลังจากเสร็จสิ้นการลงทะเบียนยืนยัน และเมื่อ PTL ได้รับค่าธรรมเนียมลีกของผู้เล่นเต็มจำนวนแล้วเท่านั้น

ค่าธรรมเนียมในการดำเนินการเป็นค่าใช้จ่ายสำครับผู้สมัครเข้าร่วม Phuket Tennis League ครั้งแรกที่ต้องการบัตร PTL Player card หรือสมาชิกเก่าที่ต้องการบัตรใบใหม่ ค่าใช้จ่ายส่วนนี้ใช้ในการดำเนินการผลิตและจัดส่งบัตร PTL Player card ให้แก่สมาชิก

การชำระค่าธรรมเนียมการสมัครของแต่ละคนอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับจำนวนประเภทการแข่งขันที่พวกเขาเลือกลงสมัครและการชำระค่าธรรมเนียมในระยะเวลาที่กำหนด

ผู้เข้าแข่งขันจะต้องมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของการแข่งขันในแต่ละประเภทที่เขาสมัคร โดย PTL จะทำการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลผู้สมัครอีกครั้ง และมีสิทธิ์เต็มที่ในการปฏิเสธไม่ให้ผู้เล่นบางคนที่ขาดคุณสมบัติเข้าร่วมในการแข่งขันบางประเภท

หากเกิดกรณีดังกล่าวนี้ขึ้น PTL จะเสนอการแข่งขันประเภทอื่น ๆ ที่เหมาะสมให้แก่ผู้สมัครคนนั้น ทั้งนี้ PTL ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการแข่งขันแก่ผู้เล่นที่ไม่ยอมรับทางเลือกอื่นที่เสนอ

หากชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร Phuket Tennis League จะไม่สามารถขอคืนเงินได้ ยกเว้นกรณีที่ได้รับอนุญาตจากผู้ดูแลหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ PTL เท่านั้น

หากมีข้อเรียกร้อง กรุณาส่งข้อมูลโดยตรงที่ utte@phukettennisleague.com เพื่อสอบถามรายละเอียดและการดำเนินการเพิ่มเติม

บัตรผู้เข้าแข่งขัน PTL (PTL Player Card)

ผู้ถือบัตร PTL Player Card สามารถแสดงบัตรของตนเพื่อขอรับสิทธิพิเศษต่าง ๆ จากองค์กรพันธมิตรและผู้สนับสนุนของ PTL โดยผู้ถือบัตรสามารถศึกษาข้อมูลรายชื่อขององค์กรพันธมิตร และผู้สนับสนุนในเครือข่ายของ PTL รวมถึงสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับทั้งหมดได้ที่  https://phukettennisleague.com/partner 

PTL ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้บัตรอย่างเคร่งครัด โดยผู้ขอรับสิทธิประโยชน์ต้องเป็นผู้ถือบัตรตามชื่อที่ระบุไว้บนบัตร PTL Player Card เท่านั้น องค์กรพันธมิตรของ PTL มีสิทธิ์ที่จะดำเนินการขอเอกสารยืนยันตัวตนของผู้ใช้สิทธิ์ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารอื่นใดที่กำหนด ทั้งนี้ ผู้ถือบัตรได้รับทราบและยยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อบังคับของ PTL ทั้งหมดที่เผยแพร่บนเว็บไซต์

ระเบียบข้อบังคับและจรรยาบรรณของผู้เข้าแข่งขัน

Phuket Tennis League ขอสงวนสิทธิ์ในการยุติสถานะการเป็นสมาชิกแก่ผู้เข้าแข่งขันคนใดก็ตามที่ละเมิดข้อบังคับที่กำหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับ (PTL’s Regulations)

Phuket Tennis League จะออกคำเตือนแก่ผู้เข้าแข่งขันทุกคนที่มีแสดงพฤติกรรมอันขัดต่อหลักจรรยาบรรณของผู้เข้าแข่งขัน (Code of Conduct) ทังนี้ หากมีผู้เข้าร่วมแข่งขันได้รับคำเตือนมากกว่า 3 ครั้ง PTL มีสิทธิ์เด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียวในการยุติสถานะการเป็นสมาชิกของผู้เข้าแข่งขันท่านนั้น รวมถึงสามารถออกคำสั่งไม่อนุญาตให้เข้าร่วมการแข่งขันในรายการอื่น ๆ ที่จัดโดย PTL 

Phuket Tennis League ได้รับอนุญาตให้แบ่งปันข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมอันขัดต่อหลักจรรยาบรรณของผู้เข้าแข่งขันแก่องค์กรใด ๆ ก็ตามที่เกี่ยวข้องกับกีฬาเทนนิส ในกรณีที่องค์กรเหล่านั้นร้องขอ

นโยบายความเป็นส่วนตัวของ PTL

เนื่องจาก Phuket Tennis League เป็นการแข่งขันเทนนิสในรูปแบบสาธารณะ ฉะนั้นชื่อของผู้เข้าแข่งขันทุกคนจะปรากฏในตารางแสดงผลการแข่งขันรวมถึงในรายงานผลการแข่งขันที่สามารถเข้าถึงได้โดยทั่วไปอย่างเป็นสาธารณะ

ด้วยเหตุนี้ หากผู้สมัครยืนยันเข้าร่วมแข่งขัน Phuket Tennis League แล้ว ให้ถือว่าผู้เข้าแข่งขันได้อนุญาติให้แบ่งปันรายละเอียดข้อมูลการติดต่อส่วนบุคคลแก่ผู้เข้าแข่งขันท่านอื่น รวมถึงสโมสรเทนนิสและสนามแข่งขันในเครือพันธมิตร